Centrum Dialogu Obywatelskiego

plik foto id: 1500002787

O NAS

Witamy w systemie rezerwacji sal Centrum Dialogu Obywatelskiego.

Centrum Dialogu Obywatelskiego jest wydziałem Urzędu Miasta Opola, zajmującym się współpracą z organizacjami pozarządowymi, radami dzielnic Miasta Opola, a także wszystkimi mieszkańcami, którzy działają na rzecz rozwoju demokracji lokalnej oraz integracji społecznej.

W ramach struktury wydziału funkcjonują:

 • Referat ds. Dzielnic,
 • Referat ds. Organizacji Pozarządowych,
 • Referat ds. Integracji i Partycypacji Społecznej,
 • Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
 • Pełnomocnik ds. Równego Traktowania.

Do naszych zadań należy m.in.:

 • realizacja programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, a także realizacja otwartych konkursów ofert z wyłączeniem konkursów z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • organizacja prac i obsługa Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 • wspieranie organizacji pozarządowych w ich działalności, w szczególności poprzez organizację szkoleń, konsultacji, wsparcie informacyjne i doradcze, współorganizowanie imprez, edukację oraz udostępnianie bazy lokalowo – technicznej,
 • prowadzenie nadzoru nad stowarzyszeniami, mającymi siedzibę w Opolu, działającymi w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach (z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych) oraz nad fundacjami mającymi siedzibę w Opolu, działającymi w oparciu o ustawę o fundacjach,
 • realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez organizacje pozarządowe,
 • wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków na finansowanie wkładów własnych do projektów,
 • nabór wniosków w ramach inicjatywy lokalnej określonej w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • realizacja zadań związanych z przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego,
 • obsługa organizacyjno – finansowa rad dzielnic Miasta Opola,
 • współpraca z Wydziałem Organizacyjnym przy wykonywaniu zadań związanych z wyborami do rad dzielnic, w tym obsługa Miejskiej Komisji Wyborczej,
 • wsparcie cudzoziemców w procesie integracji społecznej z mieszkańcami Opola,
 • organizacja zadań mających na celu promocję Opola jako atrakcyjnego miejsca pracy i życia dla cudzoziemców,
 • podejmowanie działań na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.

Mieścimy się w ścisłym centrum Opola, w odrestaurowanej secesyjnej kamienicy, przy ul. Damrota 1. To tutaj utworzono przestrzeń dedykowaną mieszkańcom Opola, którym idea dialogu oraz partycypacji społecznej, jest szczególnie bliska. Wierzymy, że oddając ją w Państwa ręce, obiekt ten będzie tętnił życiem, stając się kuźnią pomysłów, inicjatyw i działań, które sprawią, że nasze miasto będzie ikoną społeczeństwa obywatelskiego na mapie Polski.