Centrum Dialogu Obywatelskiego

plik foto id: 1500002787

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna
dot. danych osobowych
w związku z korzystaniem z sali konferencyjnej
Centrum Dialogu Obywatelskiego
Urzędu Miasta Opola 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Opola z siedzibą Rynek 1A, 45-015 Opole, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77) 45 11 800.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem email: iod@um.opole.pl oraz listownie na adres Administratora z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.
 3. Dane osobowe będziemy przetwarzać:
  1. na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO i w celu rezerwacji sali konferencyjnej, zweryfikowania czy Wnioskodawca jest uprawniony do dokonania rezerwacji, wydania upoważnienia do odbioru kluczy, prowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących stwierdzonych naruszeń Regulaminu, a także
   w celu statystycznym.
  2. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO i w celu związanym z zawarciem
   i realizacją umowy użyczenia.
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
  1. pracownicy firmy ochroniarskiej Urzędu Miasta Opola,
  2. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 24 miesięcy. Posiadasz prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 6. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wynajęcia Sali konferencyjnej.
 8. Twoje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.